xqzz.net
当前位置:首页 >> C语言中判断一个输入的数为偶数还是奇数的程序怎么... >>

C语言中判断一个输入的数为偶数还是奇数的程序怎么...

一、数学定义: 在数学中,定义凡是可以被2整除的,均为偶数。 反之则为奇数。 二、算法分析: 根据数学定义,以及一些C语言的知识,可以得到很多种判断一个整数的奇偶性的方法,举例如下: 1、 最常用最直观的方法。 对2取余,如果为0,表示整...

#include using namespace std; int main() { int a; if (a%2==0) cout

#include main() { int x; printf("请输入一个整数"); scanf("%d",&x); if(x%2==0) { printf("您输入的是偶数"); } else { printf("您输入的是奇数"); } }

#include int main() { int a; printf("Enter a Number:\n"); scanf("%d",&a); if(a%2 == 0) printf("是偶数\n"); else printf("是奇数\n"); return 0; }

#include #include int main() { int i; scanf("%d", &i); if(i%2==0) printf("偶数\n"); else printf("奇数\n"); }

#include "stdio.h"int main(int argv,char *argc[]){int n,odd,eve;printf("Input some integers(letter end)...\n");odd=eve=0;while(scanf("%d",&n)==1)if(n&1)odd++;elseeve++;printf(" ODD:\t%d\nEVEN:\t%d\n",odd,eve);return 0;}运行样例:

#include "stdio.h" main() { int x; printf("请输入一个整数"); scanf("%d",&x); if(x%2 == 0) printf("%d是偶数\n",x); else printf("%d是奇数\n",x); }

#include int main() { int a; printf("输入需要判断的数:"); scanf("%d",&a); if(a%2==0)//%代表相除取余数 printf("%d是偶数\n",a); else printf("%d不是偶数\n",a); return 0; }

#include "stdio.h" main() { int x; printf("请输入一个整数"); scanf("%d",&x); if(x%2 == 0) printf("%d是偶数\n",x); else printf("%d是奇数\n",x); } C语言: 是一门通用计算机编程语言,应用广泛。C语言的设计目标是提供一种能以简易的方...

#include "stdio.h" int main() { int n; scanf("%d",&n); if(n%2==1) printf("%d是奇数!\n",n); else if(n%4==0) printf("%d是偶数而且是4的倍数!\n",n); else printf("%d是偶数,但不是4的倍数!\n",n); }

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com