xqzz.net
当前位置:首页 >> 请问在C语言中怎么写一个判断一个数是奇数还是偶数... >>

请问在C语言中怎么写一个判断一个数是奇数还是偶数...

public static void main(String[] args){ Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.println("请输入一个整数"); long number = scan.nextLong(); String check = (number%2==0)?"这个数字是:偶数":"这个数字是:奇数"; System.out....

#include main() { int x; printf("请输入一个整数"); scanf("%d",&x); if(x%2==0) { printf("您输入的是偶数"); } else { printf("您输入的是奇数"); } }

一、数学定义: 在数学中,定义凡是可以被2整除的,均为偶数。 反之则为奇数。 二、算法分析: 根据数学定义,以及一些C语言的知识,可以得到很多种判断一个整数的奇偶性的方法,举例如下: 1、 最常用最直观的方法。 对2取余,如果为0,表示整...

#include int main(){ int a; printf("请输入一个整数:"); scanf("%d",&a); if(a%2==0){ printf("输入的整数是偶数。"); } else{ printf("输入的整数是奇数。"); } return 0; }

#include void main(){ int n; printf("请输入一个正整数:\n"); scanf("%d", &n); if (n%2 == 0) printf("%d 是偶数\n", n); else printf("%d 是奇数\n", n);}

#include "stdio.h" int jo(int a) { return(a%2); } main() { int x; printf("请输入一个整数:"); scanf("%d",&x); if(jo(x)==1) printf("%d是一个奇数",x); else printf("%d是一个偶数",x); } /*看看这个符不符合你的要求*/

#include int main(){ int a; printf("Enter a Number:\n"); scanf("%d",&a); if(a%2 == 0) printf("是偶数\n"); else printf("是奇数\n"); return 0;} 0算偶数

一般都是直接取余 比如 if(n%2==0) 偶数。 也可以更高效 if((n&&1)==0) 偶数 或者 if((n>>1

楼主 要好好学习啊, 别天天打dota , 跑MM啊 if(x%2 == 0) printf("%d 是偶数",x);

#include "stdio.h" main() { int x; printf("请输入一个整数"); scanf("%d",&x); if(x%2 == 0) printf("%d是偶数\n",x); else printf("%d是奇数\n",x); } C语言: 是一门通用计算机编程语言,应用广泛。C语言的设计目标是提供一种能以简易的方...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com