xqzz.net
当前位置:首页 >> 列式计算.①一个数的35比它的38多27,这个数是多少... >>

列式计算.①一个数的35比它的38多27,这个数是多少...

①这个数是x;由题意可得:3 5 x-3 8 x=27;9 40 x=27;9 40 x÷9 40 =27÷9 40 ; x=120;答:这个数是120. ②(45*3 5 +5)÷80%,=(27+5)÷80%,=32÷80%,=40. 答:这个数是40.

①27÷(3 5 -3 8 ),=27÷9 40 ,=120;答:这个数是120.②(2 3 -1 2 )*(15÷30),=1 6 *1 2 ,=1 12 ;答:积是1 12 .③设这个数是x,由题意得:80%x=45*3 5 +5,80%x=27+5,80%x=32, x=40;答:这个数是40.

(1)设这个数为x,x*3 5 =36 x=36÷3 5 x=36*5 3 x=60答:这个数是60.(2)(35*3 4 -15*3 4 )÷5 8 =(35-15)*3 4 ÷5 8 =20*3 4 *8 5 =24答:商是24.(3)29 21 ÷(3 7 +7 3 )=29 21 *21 58 =1 2 答:商是1 2 .

(1)365*27=9855答:27个365的和是9855.(2)1680÷35=48答:这个数是48.(3)27*38+13=1026+13=1039答:这个数是1039.

①设这个数为x:3 5 x=36*5 6 ,3 5 x=30,3 5 x÷3 5 =30÷3 5 ,x=50,答:这个数是50.②(5 6 -1 3 )÷2 3 ,=1 2 ÷2 3 ,=1 2 *3 2 ,=3 4 .答:商是3 4 .

设这个数为x 则列方程为 x-35%x=26 解得x=40

①36÷3 7 *1 4 ,=84*1 4 ,=21;答:是21.②解:设这个数是x,由题意得:1 3 x-36*1 4 =3,1 3 x-9=3,1 3 x=12, x=36;答:这个数是36.

(1)36÷3 5 *5 6 =36*5 3 *5 6 =50;答:是50.(2)(21 5 -1.8)÷(0.6*9 4 )=2 5 ÷27 20 =2 5 *20 27 =8 27 ;答:8 27 ;(3)(32+28)÷4 5 =60*5 4 =75;答:这个数是75.(4)0.42÷(3.6-1.5)=0.42÷2.1=0.2答:这个数是0.2.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com